Tüm Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü

Kütük No: 06. 30. 151

(Bu tüzük, 27 Haziran 2008 tarihinde toplanan 11. Genel Kurulda kabul edilmiştir.)

 

Madde 1. Derneğin adı “Tüm Öğretim Elemanları Derneği” dir. Kısa adı ‘TÜMÖD’ dür.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 3. Dernek, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasında ilkelerde birlik ve dayanışmayı sağlamak amacındadır. Üyelerinin her türlü hukuksal, mesleki, akademik ve özlük haklarını, anayasal hak arama özgürlüğü kapsamında korur ve geliştirir, bilimsel çalışmayı özendirir, üretilen bilimi ve bilgiyi yayar; kamuoyunu aydınlatır; yükseköğretimi geliştirici çalışmalar yapar. Üyeleri adına demokratik hak ve özgürlüklerin Atatürk İlke ve Devrimlerinin korunması ve savunulması doğrultusunda kamu oyunu aydınlatıcı etkinliklerde bulunur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ :

Madde 4. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a)Bilim, eğitim, aydınlanma ve üniversitelerle ilgili konularda çeşitli düzeylerde toplantılar, özel günler, açıkoturum, panel, konferans, kurultay ve sempozyumlar düzenler.

b)Öğretim elemanları ile yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları bilimsel ve sanatsal etkinlikleri destekler.

c)Dernek her türlü yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanılarak amacı doğrultusunda kitap, dergi, broşür, bülten, web sayfası vb. yollarla yayınlar yapar.

d)Üyeleri arasındaki toplumsal gelişim ve dayanışmayı artırmak ereğiyle gece, konser, kokteyl, gezi ve eğlence türünde etkinlikler düzenler.

e)Başarılı bilim insanlarına, üniversitelerin gelişmesine katkıları olanlara ve başarılı öğrencilere ödüller verir. Bilimsel çalışma yapanlara burs, kredi ve benzer yollarla yardımda bulunur.

f)Öğrenci yurtları ve kantinler açıp işletebilir.

g)Bu işlemler için harcamalarda bulunur.

 

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde 5.  Tüm Öğretim Üyeleri Derneği, aşağıda isimleri yazılı kurucular tarafından            03 Kasım 1986 tarihinde Ankara’da kurulmuştur:

Erdem Aksoy.   Gaziantep, 1931. Profesör. Çayhane Sok. 35/E-12 Ankara. TC.

Candan Baysan.   İzmir, 1945. Öğr. Görevlisi. Güvenevler, Yeşilyurt Sok. 9/1 Ankara. TC.

Mehmet Tahir Hatiboğlu.   Tavas, 1946. Doçent. 2. Cad. 50/6 Bahçelievler Ankara. TC.

Alpaslan Işıklı.   Amasya, 1940. Profesör. D/1 No: 501 Oran Ankara. TC.

Yalçın Küçük.   İskenderun, 1938. Doçent. Ortadoğu Sitesi 3. Cad. No: 25 Karakursunlar Ankara. TC.

Kadir Polat.   Suruç, 1941. Doçent. Ofis Cami Sok. No:2 Diyarbakır. TC.

Tahsin Yılmaz.   Kuyucak, 1942. Doçent. Kocasinan Mah. Üçevler Turnik Koop. Evleri C Blok 4 Bakırköy İstanbul. TC.

 ÜYELİK :

Madde 6. Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asıl üyeler ve onursal üyelerdir.

ASIL ÜYELİK :

Madde 7. Asıl üye olmak için gerekli koşullar şunlardır:

a)Bir yükseköğretim kurumunda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan öğretim elemanları tanımına giren, fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaçlarını benimseyen, dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşuluyla her gerçek kişi derneğe üye olabilir.

b)Öğretim elemanlarının emeklileri ile en az bir eğitim öğretim yılında (en az iki dönem) üniversite dışından ders vererek öğretim elemanı olarak görev yapanlar da, bu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi derneğe üye olabilir.

c)TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TODAİE ( Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ) ve benzeri kamusal ve özel kurumlarda araştırmacı ve öğretim elemanı olarak çalışanlar ile emeklileri ve en az eylemli olarak bir yıl çalışmış olanlar derneğe üye olabilir.

d) Dernek amaçlarına uygun düşmesi koşuluyla tüzel kişiler de derneğe üye olabilir.

e)Yabancı uyruklu olup, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının derneğe üye olabilmesi için; Türkiye’de Türk vatandaşlarında aranan koşullar ile karşılıklı olmak koşulu ve Türkiye’de yerleşim yeri hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak, iki asıl üyenin tanıtıcı yazılarını da kapsayan yazılı başvuruları en geç 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya istemin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Dernek şubelerine üyelik için yapılan başvurular, şube yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ONURSAL ÜYELİK:

Madde 8. Onursal üye olmak için gerekli koşullar şunlardır:

Dernek amaçları çerçevesinde, derneğe, yükseköğretim kurumlarına, bilime ve eğitim-öğretime ve düşünce yaşamına önemli katkılarda bulunmuş olmak.

Dernek çalışmaları için maddi ve manevi destekte bulunmak koşullarıyla yönetim kurulunun kararı ile gerçek ve tüzel kişilere onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelik için yerleşim yeri koşulu aranmaz. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ:

Madde 9.

  1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
  2. Her üye kongrelerde, kurulların aldığı kararları ve düzenlenen tutanakları tetkik edebilir.
  3. Yıllık üye aidatı 36-YTL. ödenek zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 10. Her üye yazılı dilekçe ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 11. Üyelikten çıkarılma nedenleri şunlardır:

a)Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,

b)Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek,

c)Derneğin amacına aykırı hareket etmek,

d)Dernekteki dayanışma ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmek,

e)Kişisel çıkarları için dernek faaliyetlerini ve olanaklarını kullanmak,

f)Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına zarar vermek,

g)Dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin yada bir kaçının saptanması halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 12. Derneğin organları şunlardır:

a)Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetim Kurulu,

d)Danışma Kurulu.

GENEL KURUL:

Madde 13. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE ZAMANI:

Madde 14. Olağan Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ:

Madde 15. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati ve yeri üyelere bildirilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 16. Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Madde 17. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı, dernek başkanı yada üyelerden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek “Toplantı Divanı” oluşturulur. Başkan, başkan vekilliği ve yazman üyeliğe seçilebilmek için toplantıda mevcut üyelerin yarısından fazlasının oylarını almış olmak gerekir. Toplantının gündeme, mevzuat ve tüzük hükümlerine göre yönetimi divan başkanına aittir. Başkan vekili ve yazmanlar da toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Hiçbir dernek üyesi; dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu, ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Bu hüküm tüzel kişi adına oy kullanacak gerçek kişiler hakkında da uygulanır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Ancak genel kurula katılarak görüş bildirebilirler.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak oylama sonucunda açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

Yönetim ve denetim kuruluna seçilecek kişiler liste halinde sunulabilinir, seçim gizli oy sistemi ile yapılır. Ancak oyların tasnifi açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 18. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim Kurulu üyelerinin seçmek,

b)Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

c)Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

d)Dernek tüzüğündeki değişiklik önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

e)Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,

f)İbra edilmediği takdirde yönetim ve denetim kurulları üyeleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek,

g)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

h)Üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek,

i)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

j)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,

k)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,

l)Derneğin feshedilmesi hakkında karar vermek,

m)Dernek şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek,

n)Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

o)Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması, kiralanması, var olan taşınmazların satılması, kiralanması v.b. işler için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

p)Yıllık ödentilerin belirlenmek.

YÖNETİM KURULU:

Madde 19. Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kuruluna seçimle gelen üyelerden birinin herhangi bir nedenle üyelik sıfatını yitirmesi halinde; yerine geçmek üzere, yedek üyelerden genel kurulda en çok oyu almış olanı, yönetim kurulunca bir hafta içinde çağrılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu ilk toplantısında oylama usulüyle Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Saymanı belirler.

Yönetim Kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir kez toplanarak görevlerine ilişkin kararlar alması ve işlemler yürütmesi zorunludur.

Alınan kararlar karar defterine yazılır hazır bulunan üyelerce imzalanır karşı olanlar durumu açıklanarak imzalarlar.

Yönetim Kurulu olağan toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 20. Dernek yönetim kurulu, derneği, bu tüzük hükümleri, ilgili yasalar, yönetmelikler ve diğer mevzuata göre yönetir. Her türlü işlemlerinden dolayı genel kurula karşı sorumludur, etkinliklerinin, mali ve maddi durumun hesabını genel kurula vermekle yükümlüdür.

Görevleri aşağıdadır:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Genel kurul kararlarını uygulamak,

3- Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

4- Genel Kurulca şube açılmasına karar verilirse, şube kurucularına yetki vermek,

5- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

6- Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak, gerekli görülen konularda, merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelge hazırlamak,

7- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

8- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

9- Dernek amaçlarına yönelik hizmet eden kurum, kuruluş ve kişilere ödül vermek.

10- Gerekli gördüğü personeli çalıştırmak veya işten çıkarmak.

11– Derneğin borçlanmasına karar vermek.

12– Dernek kanununa uygun olarak lokal açmak.

DENETİM KURULU:

Madde 21. Denetim Kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu dernek faaliyetlerini altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu aralarında bir başkan seçer ve belirledikleri zamanlarda toplanarak, çoğunlukla karar alır.

DANIŞMA KURULU:

Madde 22. Danışma kurulu, derneğin danışma organıdır. Dernek genel kurulu, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları danışma organına devredilemez. Danışma Kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından başkanını seçer. Bu kurulun sekretarya hizmetleri dernek genel sekreterliği tarafından yerine getirilir.

Danışma Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir ve toplantıdan 7 gün önce, toplantı günü ve yeri ile birlikte üyelere duyurulur.

Danışma Kurulu 3 ayda bir toplanır. Kurul başkanı Danışma Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Aldığı kararları ve yapılan çalışmalar sonunda belirlediği önerileri yönetim kuruluna bildirir. Toplantı ve karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur.

Danışma Kurulu gündemindeki konularla ilgili olarak; yönetim ve denetim kurullarında görev almayan dernek üyeleri ile konunun uzmanı olan bilim, sanat ve diğer alanlarda ün yapmış kişileri dernek amaçlarıyla sınırlı olmak üzere görüşlerinden yararlanmak amacıyla danışma kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma kurulunun temel görevi, bu Tüzükte belirtilen dernek amaçları, derneğin çalışma konuları ve derneğin çalışma biçimleri çerçevesinde araştırma, planlama ve koordinasyon konularında etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, dernek üyelerini bilgilendirmek, genel kurulca bu konularda verilecek benzeri çalışmaları yapmaktır. Yönetim kurulu da faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği sağlayabilmek amacıyla, bağlayıcı olmamak koşuluyla danışma kurulunun görüşüne başvurabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 23. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim, denetim ve danışma kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve yerleşim yerleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU:

Madde 24. Genel Kurul gerekli gördüğü yükseköğretim kurumlarının bulunduğu mülki birimlerde şubeler açabilir. Yönetim kurulu kararı ile en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir.

Bu kişiler tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, yerleşim yeri ve tâbiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Bu tüzük hükümleri, şubeye ilişkin olarak geçerli olup, kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez şube ilişkilerine dair hükümler Dernek Yönetim Kurulunca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliğinde” gösterilir. Tüzük hükümlerinin kıyasen uygulanmasında ve şubeler yönetmeliğinin uygulanmasında dernek ile şube arasında görüş farklılığı ortaya çıkarsa dernek yönetim kurulu kararı esas alınır.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

Madde 25. Her şubede oluşturulması zorunlu olan organlar şunlardır:

Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı üyelerin katılmasıyla iki yılda bir Ekim ayında olağan olarak toplanır.

Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu; Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Şubelerde danışma kurulu oluşturulamaz.

ŞUBELERİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU HUSUSLAR:

Madde 26. Şubelerin uymak zorunda bulundukları hususlar şunlardır:

a)Şubelerin Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul toplantısından iki ay önce tamamlanmış olacaktır.

b)Şubelerin bütçeleri kendi genel kurullarından geçtikten sonra dernek merkezi tarafından tasdik edilir.

c)Dernek merkezi gerektiğinde şubeleri denetleyebilir.

d)Şubeler yılık çalışma planlarını ve raporlarını dernek merkezine gönderir.

e– Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna üye olarak katılabilir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 27. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak 31 Aralıktır. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

a)Üyelerden toplanan ödentiler

b)Yayınlar, bantlar vb. tanıtıcı eserler ve diğer faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c)Malvarlığından elde edilen gelirler,

d)Bağışlar ve yardımlar (ölüme bağlı tasarruflarla kazanılacak her türlü mal ve haklar dahil),

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Yargı yoluyla, kanunlarla ve diğer mevzuat uyarınca kazanılan tüm mal ve haklar,

g)Derneğin amacına aykırı düşmemek koşulu ile dernek yönetim kurulunun uygun göreceği diğer gelirler.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi için, önce Mülki idare amirine bildirilmesi gerekir.

GELİR VE GİDERDE USUL:

Madde 28. Gelirler “Alındı Belgesi” ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliğine göre yürütülür.

Dernek gelirlerini toplayacak veya bankadan para çekme yetkisi alacak. Kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

ÜYE ÖDENTİLERİ:

Madde 29. Asıl üyeler mevzuat hükümlerine uygun olarak ödenti ödemek zorundadırlar. Giriş ödentisi ve yıllık üye ödentilerinin tutarı, genel kurul tarafından belirlenir. Yıllık ödenti, 36- YTL’dir. Üyeliğe girişte ayrıca her üye, 24-YTL tutarında giriş ödentisi öder. Giriş ve üye ödentileri iki yılda bir Genel Kurul tarihini takip eden yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Genel Kurul’ca yeniden belirlenir. Üye ödentisi yıllık olarak ve her yıl Ocak ayı içinde peşin ödenir. Ödentileri zamanında ödemeyen üyelerin durumları Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 30. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine ilişkin karar, her hâlükarda, toplantıda hazır bulunan üyelerin ancak üçte ikisinin çoğunluğu ile verilebilir.

Genel Kurulca derneğin feshine karar verilince, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Derneğin feshi halinde tasfiye işlemlerini tamamlamakla yönetim kurulu görevlidir. Tasfiyeye karar veren Genel Kurul, yönetim kurulu yerine ayrı bir tasfiye kurulu da oluşturabilir.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Genel Kurulca belirlenecek bir başka dernek yada kuruluşa devredilir.

DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 31.

  1. Dernek kanun ve yönetmelikte belirilen defterleri tutar. Bu maddede belirtilen defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
  2. Gelir ve giderler, yönetim kurulu kararı ile tespit edilip, Yönetim Kurulu defterinde gösterildiği gibi, derneğin gelir-gider defterine de muntazam işlenir, ilgili belgeler dosyalanıp saklanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 32. Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 33. Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer her türlü mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

TÜMÖD   YÖNETİM   KURULU

Genel Başkan             :  Prof. Dr.  Alpaslan IŞIKLI      (Ankara Ü)
Gn.  Bşk. Yrd.             :  Prof. Dr.  Ayhan ÖZKUL      (Ankara Ü)
Gn.  Bşk. Yrd.             :  Prof. Dr.  Naki SELMANPAKOĞLU      (GATA)
Genel Sekreter           :  Öğr. Gör.  Suay   KARAMAN      (Gazi Ü.)
Gn. Sek. Yrd.              :  Yard. Doç. Dr.  Armağan GÖKÇEARSLAN      (Gazi Ü)
Genel Sayman           :  Yard. Doç. Dr.  Gülşen ÇAKAR      (Gazi Ü)
Üye                             :  Yard. Doç. Dr.  Barış DOSTER      (Marmara Ü)